لیزرتراپی

در سالهاي اخير استفاده از پرتوهاي ليزر در درمان بيماران بطور فزاينده اي به چشم مي خورددر اين ميان ليزردرماني در فيزيوتراپي نيز کاربردهاي موثري يافته است. ليزر هايي که در فيزيو تراپي مورد استفاده قرار مي گيرند از نوع ليزرهاي کم قدرت يا Low Power Laser (Cool Laser)و يا ليزر هاي قدرت متوسط بوده که حتي با کاربري طولاني مدت آنها هيچ گونه آثار تخريبي در بافت بوجود نمي آيد.
دو ليزر گازي He-Ne و ديودي IR بيش از ساير انواع ليزر در فيزيوتراپي مطرح بوده وبطور روز افزون در فعاليتهاي پژوهشي و درماني بکار مي روند. ليزر گازي He- Ne داراي طول موج ۸/۶۳۲ نانومترو به رنگ قرمز درخشان بوده که عمق نفوذ آن ۱ تا ۵/۱ سانتيمتر مي باشد.ليزر نيمه رساناي مادون قرمز ( IR ) بيشتر از نوع گاليم – آرسنايد (پالسي يا ضرباني ) بوده ومعمولا با طول موج ۹۰۴ نانومتر توليد مي شوند عمق نفوذ ليزر هاي مادون قرمز ۵ – ۳ سانتيمترميباشد و به علت نزديکي طول موج آنها به اشعه مادون قرمز به اين نام خوانده مي شوند .