الکتروتراپی

TENS يا تحريک الکتريکي اعصاب بدن از طريق پوست، يک نوع از درمان ميباشد.در اين روش توسط يک دستگاه مخصوص جريان الکتريکي از طريق پوست به عصب هاي بدن فرستاده مي شود و آن ها را تحريک مي کند و در نتيجه اين تحريک عصبي ،اندورفين و هورمون هاي ضد درد در بدن ترشح مي شود و به روشي طبيعي و موثر دردهاي مزمن بدن تسکين ميابد. واژه TENS در واقع بيانگر طيف وسيعي از تکنيک هاي تحريک عصبي از طريق پوست مي باشد ، اما کاربرد آن در فيزيوتراپي براي تسکين درد هاي مزمني است که به درمان دارويي پاسخ نداده اند.