منوال تراپی

مانوال تراپی یا درمان دستي به روش درماني عضلات، تاندون ها،رباط ها و مفصل ها با استفاده از دست گفته مي شود. لمس انسان، يک عنصر ضروري در روش و فلسفه ي درمان به حساب مي آيد و دليل خوبي هم دارد. بيماران نسبت به درمان هاي دستي وقتي که با تمرين و آموزش همراه باشد، پاسخ مثبتي مي دهند. اين کار باعث بهبودي سريع تر و صرف هزينه ي کمتري مي شوددرمان دستي گروه وسيعي از انواع تکنيک هاي پيچيده است که به وسيله ي دست وتوسط فيزيوتراپیست هاي حرفه ای و مجرب و با مهارت انجام مي شود. اين تکنيک ها مي تواند شامل متحرک ساختن مفاصل و بافت نرم شود. هدف از درمان دستي، کاهش درد و افزايش عملکرد بافت هدف است.